Şirket Personelinin Konaklama Faturası

Şirketlerde görev gereği bazı personel seyahatlere çıkmaktadır, özellikle pazarlama ve satış bölümünde çalışan personelin seyahatleri iş yoğunluğuna göre oldukça sık olabilmektedir.

İş seyahati nedeniyle otelde konaklama yapan personel doğal olarak konaklama faturasını çalıştığı şirket adına düzenletmekte ve şirketinin muhasebesine bu faturayı ibraz etmektedir.

Şimdi şöyle bir soru soralım ; şirket personeli konaklama bedelini kendi şahsi kredi kartı ile yapar, fakat faturayı çalıştığı şirket adına düzenlenmesini talep ederse bu mümkün mü? Bu fatura şirketinin muhasebe kayıtlarına alınabilir mi?

Bu soruya cevap vermek için Vergi Usul Kanunu 3 ncü maddesine bakalım.

3 ncü madde şöyle ;

“Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat

Madde 3

A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu kanunda kullanılan “Vergi Kanunu” tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.

B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.”

Vergi Usul Kanunu 3 ncü maddenin B fıkrasına baktığımızda yukarıda sorduğumuz sorunun cevabını aldığımızı düşünüyorum.

Vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olayla ilgili muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğunu ve bu ilgili muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin haricinde her türlü delille ispatlanabileceğini görüyoruz.

Konaklamanın Şirket Faaliyeti Kapsamında Yapılmalı

 

Normal şartlarda şirket personeli konaklama bedelini kendi şahsi kredi kartı ile öderse konaklama faturasının da hizmeti alan şirket personeli adına düzenlenmesi gerekmekte.

Ancak şirket personelinin bu konaklamayı çalıştığı şirketin faaliyetleri kapsamında ve şirket adına yapması halinde konaklama faturasının şirket adına kesilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca şöyle bir not düşerek yazımı bitirmek istiyorum ; muhasebe açısından işleri kolaylaştırmak için faturada otelde konaklama yapan şirket personelinin isminin de belirtilmesi yararlı olacaktır.

 

VOLKAN KARA

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir